top of page
Candles

  
Chào Mừng Quý Vị Đến Với Trung Tâm Dịch Vụ Nạn Nhân Quận Montgomery.
Welcome to Victim Services Center of Montgomery County

Thông điệp dành cho cộng đồng người Châu Á tại Quận Montgomery, Pennsylvania

A message for the Asian community in Montgomery County, Pennsylvania 

Chúng tôi luôn sát cánh bên quý vị. Tình trạng bạo lực gần đây đối với người Châu Á và Đảo Thái Bình Dương trong cộng đồng chúng ta đã gây phẫn nộ cho mọi người. Điều đó hoàn toàn sai trái và cần phải chấm dứt. Xã hội chúng ta không phải là nơi chứa chấp hận thù. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ khi quý vị đối phó với tác động của tình trạng gia tăng bạo lực chống lại người Châu Á và Đảo Thái Bình Dương. Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy liên hệ để chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào quý vị có thể cần đến.

We stand with you. We are outraged by recent violence against Asian and Pacific Island people in our community. It is wrong and it needs to stop. Hate has no place in our society. Our support is available to you as you cope with the impact of increased violence against Asian and Pacific Island people. We encourage you to contact us so that we can provide you with any help you may need. 

 

Chúng ta đều biết rằng bạo lực đối với người Châu Á bao gồm việc bạo hành về thể chất đối với những cá nhân, người cao niên cũng như những lời lẽ phân biệt chủng tộc và hăm dọa về sắc tộc. Nếu quý vị đang lo lắng, trầm cảm hoặc sợ hãi bởi bạo lực chống lại quý vị hoặc cộng đồng của quý vị, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị.

We are aware that violence toward Asian people has included physical violence against individuals, elderly people, and racist words and ethnic intimidation. If you are experiencing anxiety, depression, or fear because of violence against you or your community, we are here to help you. 

 

Cách chúng tôi trợ giúp

How we can help

Chúng tôi có đường dây nóng về khủng hoảng hoạt động 24/7 mà quý vị có thể gọi để được hỗ trợ ngay lập tức.

We have a 24-hour crisis hotline that you can call to receive immediate support.  

Chúng tôi có thể đồng hành cùng quý vị đến thẩm vấn trực tiếp tại cơ quan cảnh sát cũng như các buổi điều trần trước tòa.

We can accompany you to in-person police interviews and court hearings.

Chúng tôi có thể kết nối quý vị với các nhóm tư vấn và hỗ trợ cá nhân.

We can link you to individual counseling and support groups.

Chúng tôi có thể mang đến cho quý vị các nguồn lực tại Quận Montgomery, PA.

We can provide you with resources in Montgomery County, PA. 

Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thông tin về Chương Trình Hỗ Trợ Bồi Thường Nạn Nhân Hành Vi Phạm Tội của Pennsylvania.

We can provide you with information about Pennsylvania’s Crime Victim Compensation Assistance Program. 

Đội ngũ chúng tôi

Who we are

Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận theo mục 501(c)3, phục vụ tất cả các nạn nhân hành vi phạm tội ở Quận Montgomery, Pennsylvania. Sứ mệnh của chúng tôi là biện hộ và tư vấn cho tất cả những người đã bị ảnh hưởng bởi hành vi phạm tội cũng như thúc đẩy sự nhạy cảm và nhận thức trong cộng đồng thông qua truyền đạt kiến thức. Chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí cho các nạn nhân và người thân của họ.

We are a 501(c)3 nonprofit serving all victims of crime in Montgomery County, Pennsylvania. Our mission is to provide advocacy and counseling for all who have been affected by crime and to promote sensitivity and awareness in the community through education. Our services are provided at no cost to victims and their loved ones. 

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, xin gọi đường dây nóng 24/7 bí mật, miễn phí của chúng tôi theo số 888.521.0983.

If you wish to learn more, please call our free, confidential 24/7 hotline at 888.521.0983.

Cách liên hệ chúng tôi

How to reach us 

 

Cách tốt nhất để liên hệ chúng tôi là gọi số 888.521.0983 để nói chuyện với một cố vấn đã qua đào tạo đặc biệt. Có hỗ trợ dịch vụ thông dịch viên.

The best way to reach us is to call 888.521.0983 to speak with a specially trained counselor. Interpreter services are available. 
 

Tải xuống / Downloads

bottom of page