top of page

옹호 서비스 

병원에서, 경찰 조사 시, 법원 재판 시 필요할 때마다 특별 교육을 받은 범죄 피해자 옹호자를 통해 정서적 지원을 제공합니다. 

저희 단체가 하는 일 

저희 단체의 옹호자들은 범죄 피해자와 그들의 소중한 사람들에게 지원, 정보, 도움을 제공합니다. 모든 서비스는 범죄 피해자와 그들의 소중한 사람들에게 무료로 제공됩니다.  

 

옹호자들이 하는 일 

·       위기 상담 및 서비스 주선 

·       병원, 경찰서, 법원 재판에 대동 

·       피해자 권리장전법 111/1998에 따른 피해자와 생존자의 권리 설명 

·       피해자 영향 진술(Victim Impact Statement) 작성 지원 

·       범죄 피해자 보상(VCAP) 신청서 작성 지원

·       범죄 피해자 통보 프로그램 이용 지원 

고객 후기

살인 인명 손실의 생존자

제공된 모든 서비스가 저를 편안하게 해주었고 큰 도움이 되었습니다.

성폭행 생존자

항상 제가 원하는 것을 스스로 결정할 수 있게 해주었고 모든 결정과 모든 과정에서 저를 지지해 주었습니다.

총기 사건 생존자

직원들의 친절에 감동했습니다.

Do you need a court interpreter? 

Pennsylvania Courts provide interpreters for all court hearings and proceedings, as well as for certain court-administered or managed services, programs, and activities. Interpreters are provided at no cost to any party, witness, or victim in civil and criminal proceedings. For more information, visit the Administrative Office of Pennsylvania Courts website or consult the brochures below. 


Do you need a court interpreter? (PDF, English)

¿Necesita un intérprete del tribunal? 

Los Tribunales de Pennsylvania ofrecen intérpretes para todas las audiencias y procesos en los tribunales, así como ciertos servicios, programas y actividades administrados o manejados por el tribunal. Los intérpretes se proporcionan sin costo para ninguna de las partes, testigos ni víctimas en los procedimientos civiles y penales. Para mayor información, visite el sitio web de las Oficinas administrativas de los Tribunales de Pennsylvania.

¿Tiene comentarios o preocupaciones sobre los servicios de idiomas en los tribunales de Pensilvania?
 (PDF, Spanish)

您需要法庭口译员吗?

宾夕法尼亚法院管理处为所有法庭听证会和诉讼以及由法院管理或托管的某些服务、计划和活动提供口译服务。 民事和刑事诉讼中的任何方、证人或受害人均可免费获得口译服务。 详情请访问宾夕法尼亚法院管理处 (Administrative Office of Pennsylvania Courts) 网站。

 

법정 통역사가 필요하신가요? 

펜실베이니아 법원은 특정 법정 행정 또는 관리 서비스와 프로그램, 활동뿐만 아니라 모든 법정 심리와 소송 절차에 통역사를 지원합니다. 통역사 지원 비용은 무료이며 민사 및 형사 소송의 당사자, 증인 또는 피해자에게 지원됩니다. 더 많은 정보가 필요하시면 펜실베이니아 법원 행정부 웹사이트를 방문하세요.

Quý vị có cần thông dịch viên tại tòa án không?

Các Tòa Án Pennsylvania cung cấp thông dịch viên cho tất cả các phiên tòa và thủ tục tố tụng, cũng như cho một số dịch vụ, chương trình và hoạt động do tòa án điều hành hoặc quản lý. Cung cấp thông dịch viên miễn phí cho bất kỳ bên nào, nhân chứng hoặc nạn nhân trong tố tụng dân sự và hình sự. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Văn Phòng Hành Chính của Tòa Án Pennsylvania.

bottom of page